Program doživotne zamene i opšti uslovi korišćenja proizvoda

Poštovani potrošači, molimo vas da pre kupovine i korišćenja naših proizvoda, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka kupovina naših proizvoda, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko oni za vas nisu prihvatljivi, molimo vas da ne koristite naše usluge i proizvode.

Ovi Opšti uslovi korišćenja proizvoda obavezuju svakog Potrošača u trenutku kupovine proizvoda.

O nama

Kompanija Mobile Outfitters d.o.o. je isključivi distributer nove američke tehnologije na tržištu Srbije za zaštitu mobilnih telefona, laptop, gps uređaja i pametni sat uređaja. Ova tehnologija zaštite razvijena je od strane stručnjaka u SAD-u i prisutna je u preko 50 razvijenih zemalja sveta gde se distribuira na više od 700 lokacija.

Naši proizvodi

Folija koju koristimo je napravljena od poliuretana, mekana je i elastična. Folija štiti i zakrivljene ekrane, pritom minimalno menjajući dimenzije i izgled uređaja. Folija je dizajnirana tako da na sebe prima oštećenja povećajući šanse da uređaj neće biti oštećen.

Instalacija FOLIJE

Postavka folije traje od 10 do 30 minuta i uređaj mora biti prisutan. Zbog neophodne tehnike postavljanja koju primenjujemo, tehnika “mokrog lepjenja”, moguća je pojava mehurića u narednih 48 sati od trenutka instalacije i u tom slučaju potrošaču je obezbeđena besplatna zamena folije. Ukoliko se folija odlepi ili ošteti na bilo koji način nakon tog perioda smatramo da je nesaobraznost nastala krivicom potrošača. Fizička oštećenja uključujući i oštećenja folije sa maskom ne podležu besplatnoj zameni.

Upotreba proizvoda

Savetujemo da uređaj ne koristite 2 sata nakon instalacije kako bi se folija u potpunosti osušila. Redovno je čistite pomoću sredstva za čiščenje bez alkohola, čuvajte je od velike toplote, parfema i pudera. Držanje uređaja pored ključeva ili drugih oštrih predmeta može oštetiti foliju, tanki predmeti poput kreditnih kartica mogu se podvući ispod folije i time je odlepiti. Uvek koristite uređaj čistim i suvim rukama, jer znojave ili masne ruke mogu prouzrokovati odlepljivanje iste. Stavljanjem uređaja u futrolu preko folije rizikujete odlepljivanje iste i u tom slučaju nesaobraznost proizvoda je prouzrokovana greškom potrošača. Ako nameravate korišćenje futrole naglasite to našim prodavcima pre postavljanja folije, kako bi po potrebi sekli kraću tzv. “CASE” verziju folije.

Ukoliko tokom korišćenja dođe do oštećenja vašeg telefona pre odlaska u servis svratite do nas da vam skinemo folije.

Važno upozorenje

Nedostaci ugradnje zaštitne folije se pojavljuju u vremenskom intervalu od 48 sati od momenta ugradnje pa je kupac dužan da, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od dana ugradnje, istakne sve primedbe u vezi sa ugradnjom proizvoda, u kom slučaju će isti biti besplatno zamenjen, a nakon isteka ovog roka nedostaci će se smatrati fizičkim oštećenjem (osim kad se radi o slučajevima iz čl. 51. Zakona o zaštiti potrošača), pa će kupac biti dužan da plati zamenu folije po ceni instalacije koja je istaknuta u radnji.

Ograničenje prodavčeve odgovornosti

Radi se o fizičkoj zaštiti uređaja, te kompanija Mobile Outfitters d.o.o. ne odgovara za mehanička oštećenja.

Kompanija Mobile Outfitters d.o.o. ne garantuje da će nakon postavljanja folije vaš uređaj postati neuništiv.

Uređaj je delimično zaštićen, jer oštećenja zavise od ugla pod kojim će uređaj pasti ili pod kojim će strani predmet uticati na njega. Uglovi uređaja su osetljivi čak i na padove sa manje visine. S tim u vezi kompanija Mobile Outfitters d.o.o. ne garantuje potpunu zaštitu uređaja od padova, udaraca i drugih vidova i mogućnosti oštećenja.

Good will – poslovna politika zamene

Kako bismo izgradili poverenje naših kupaca, kupovinom naših proizvoda vi kao kupac stičete pravo da na istom uređaju, u neograničenom trajanju zamenite isti tip i vrstu folije bez obzira na uzrok oštećenja po ceni instalacije pod uslovom da se folija nalazi na uređaju i da posedujete redovno izdat fiskalni račun. Takođe, ukoliko želite da postanete korisnik usluge neograničene zamene vaše folije, potrebno je da se putem vašeg ,,e-mail-a” registrujete na našem sajtu www.moutfitters.rs.

Opšte odredbe

Član 1.

Prodavac je dužan da upozna potrošača (kupca) sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac će Potrošaču predati obaveštenje o Opštim uslovima korišćenja proizvoda koji sadrže uputstvo za upotrebu istog.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Član 2.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga.

Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Kad postoje materijalni nedostaci

Član 3.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet;

2) ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu, ili mu je morala biti poznata;

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;

4) kad je prodavac predao stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja.

Nedostaci za koje prodavac ne odgovara

Član 4.

Prodavac ne odgovara za nedostatke iz tač. 1) i 3) prethodnog člana, ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Član 5.

Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

Kad je pregled izvršen u prisustvu obeju strana, kupac je dužan svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka saopštiti prodavcu odmah, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

Skriveni nedostaci

Član 6.

Kad se posle prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari.

Član 7.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do opravke stvari, isporuke druge stvari, zamene delova i slično, rokovi iz prethodna dva člana počinju teći od predaje opravljene stvari, predaje druge stvari, izvršene zamene delova i slično.

Saobraznost

Član 8.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za nesaobraznost

Član 9.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača; je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Član 10.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Član 11.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 1. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 2. tačka 4. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir: vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru; značaj saobraznosti u konkretnom slučaju; da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.

Član 12.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Član 13.

Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Član 14.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Član 15.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom, tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Član 16.

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod (Obaveštenje o Opštim uslovima korišćenja), fiskalni račun kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača.

Član 17.

Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi obrazac za reklamaciju i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Potrošač prilikom predaje proizvoda na servis. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Potrošač nece moći da preuzme robu sa servisa.

Član 18.

Potrošač svoje pravo može da ostvari u maloprodajnom objektu Prodavca u kom je proizvod kupljen, odnosno u objektima:

TC Ušće, II sprat, Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd, 060/5000005;

TC Ada Mall, III sprat, Radnička 9, Beograd, 066/5500077;

TC Delta City, I sprat, Jurija Gagarina 16, Beograd, 066/5500007;

TC Stadion, prizemlje, Zaplanjska 32, Beograd, 066/5500005;

TC Forum, II sprat, Obrenovićeva 42, Niš, 060/6000006;

MOB-DIL, Hajduk Veljkova 18, Kraljevo, 060/0324453.

Član 19.

Sve dodatne informacije vezane za servis, Potrošač može dobiti pozivom na brojeve telefona iz prethodnog člana.

Takođe, sve dodatne informacije vezane za servis, Potrošač može ostvariti preko ,,mail-a” za tehničku podršku: kontakt@moutfitters.rs

Član 20.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled nepravilnog održavanja, usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva, preporuka o upotrebi i usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.).

Prelazne i završne odredbe

Član 21.

Mobile Outfitters d.o.o. ima pravo da u skladu sa promenom važećih propisa i svojom poslovnom politikom vrši izmene i dopune Opštih uslova korišćenja proizvoda.

Opšti uslovi korišćenja proizvoda su sačinjeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora koji proistekne, isti će biti rešavan pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija.

Član 22.

Ovi Opšti uslovi korišćenja proizvoda objavljeni su na internet stranici www.moutfitters.rs i stupaju na snagu 03.01.2020. godine i odnose se na sve Potrošače.

Ovi Opšti uslovi korišćenja proizvoda su na uobičajen način istaknuti u svakom maloprodajnom objektu.

Član 23.

Pri kupovini svakog proizvoda, Potrošači dobijaju obaveštenje o opštim uslovima korišćenja proizvoda sa najvažnijim i neophodnim informacijama o upotrebi proizvoda i ostvarivanju svojih prava na osnovu Zakona o zaštiti potrošača.

Ovi Opšti uslovi korišćenja proizvoda obavezuju svakog potrošača u trenutku kupovine proizvoda.

U Beogradu, 03.01.2020. godine.

Shopping Basket

Politika privatnosti sajta www.moutfitters.rs/

Ova web lokacija prikuplja neke lične podatke od svojih korisnika.

Lični podaci se prikupljaju za sledeće svrhe i za korišćenje sledećih usluga:

Analitika

Google Analitika i Google Ads praćenje konverzije ličnih podataka, kolačići, podaci o korisnicima

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

Lični podaci: adresa e-pošte; Podaci o upotrebi

Remarketing i bihevioralno targetiranje

Google Ads Remarketing lični podaci, kolačići, podaci o upotrebi

Kontakt informacije

Vlasnik I kontroler podataka

Mobile Outfitters d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10ž/541
11080 Novi Beograd

Kontakt e-pošta vlasnika: office@moutfitters.rs

Ažurirano: 16. Avgusta 2019.